Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία EXSITE – Π.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.exsite.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.exsite.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις, μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκουν στην Εταιρεία και διέπονται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Β. Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.exsite.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει για αυτόν τον λόγο την Εταιρεία.

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν μέσω του www.exsite.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Δ. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.exsite.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η  Εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, εμπορική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της Εταιρείας.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό­ υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παράλληλα, δεν εγγυάται  ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις παραπάνω αιτίες.

Στ. Προσωπικά Δεδομένα 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Εταιρεία ενδέχεται  να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία του Επισκέπτη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω, θα αποσκοπούν στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού Επισκέπτη.

Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  του διαδικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών  μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο διαδικτυακό τόπο είναι τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Επάγγελμα
 • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
 • Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ζ. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη ή αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Λ.Καραμανλή 183, ΤΚ 13677 ,  προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου .

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

σκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη ή αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Λ.Καραμανλή 183, ΤΚ 13677 , προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου .

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

 


 

Terms of Use of the Website and Privacy Policy

The company “Exsite - P.Andronikos & Co. E.E.” provides the visitor / internet user with the opportunity to be informed about the services and products offered through the website www.exsite.gr. Please read the following Terms of Use carefully.

The use of this website constitutes the unconditional and complete acceptance of the Terms of Use, which apply to all of its contents. In case of disagreement with the Terms of Use, the visitor / user must leave the site and not reuse it.

The visitor / user of the website www.exsite.gr has fully read, understood and accept the following terms and acknowledges that he / she is bound by them at each visit. The Company has the right to change or modify these terms by announcing the modifications through its web site. After the announcement of the respective modification, the use of the website is considered as acceptance of the modification.

A. Intellectual and Industrial Property Rights

All the contents of the website, including, but not limited to, trademarks, badges, texts, news, photographs, pictures, services are owned by the Company and governed by relevant national and international provisions, notably Intellectual and Industrial Property, with the exception of third parties' protected rights.

Therefore, without the prior written permission of the Company, it is forbidden, in whole or in part, to publish, transmit, transfer, reproduce, distribute, present or otherwise use the content of the website in any way for commercial or other purposes. Exceptionally, it is permissible to individually copy, print or store the above items for personal use by the visitor, provided that it is accompanied by a clear and distinct reference to their source of origin and that it will not be used for commercial or other purposes.

B. Behavior of users

The use of the website www.exsite.gr must be done solely for legitimate purposes and in a way that does not restrict or impede the use by third parties. Visitors / users of the website must comply with the rules and provisions of Greek, European and International Law and related legislation governing telecommunications and refrain from any unlawful and abusive behavior that may affect other visitors / users and cause damage or malfunction to the website and, as a result, to the Company.

In the event that the Company engages in any dispute or is called upon to pay any compensation to third parties for reasons arising from the breach of the obligations of the visitor / user, the visitor / user must compensate the Company for this reason.

C. Links to third party sites

Through special links (links, hyperlinks, banners), visitors / users can access through www.exsite.gr third-party sites. The content of these web sites is governed by the sole responsibility of their owners. The Company does not guarantee their availability and is not responsible for the content, accuracy, legality, completeness and timeliness of the information, nor for the quality and properties of the products or services available from the above places. Referral to other websites is made for the sole benefit of visitors / users and in no way creates any form of commitment or warranty or encouragement or appraisal of the Company, either for the content or for the quality of the services provided.

D. Limitation of Liability

The Company, without warranting and therefore without being responsible, makes every effort to ensure that the information contained on the website www.exsite.gr is complete, accurate, up-to-date and clear. However, the Company is not liable in any case, including such negligence, for errors, omissions, or any deficiencies concerning information , delays or interruptions or inability to transmit the information or for any damage caused to the visitor / user due to their use of the information.

The content of the website does not constitute financial, commercial or other advice, or encouragement to do any act and the Company has no responsibility for the use of the website by visitors / users acting on their own will.

E. Website security

Access to the website is provided at the initiative of the visitor / user and not the Company.

The visitor / user of the website is solely responsible for obtaining the necessary equipment (e.g. personal computer), software, telecommunication equipment and any service necessary to access the website. The user is also responsible for protecting his system from viruses and other malicious software.

The Company has, as far as possible, taken all necessary security measures to protect the site from viruses and other malicious software and checks with security systems the  access to websites to prevent attacks and other unauthorized actions. At the same time, it does not guarantee that the content of the site is free of viruses, errors and other damaging data and is not responsible for any damage to its user's equipment, software or files, as well as for any damage that the user may suffer from the above causes.

F. Privacy

The management and protection of the personal data of the visitor / user of the website is subject to the terms of this notice as well as to the national, European and international law relating to the protection of individuals from the processing of personal data, as applicable.

Any future relevant regulation will be the subject of this Communication. In any case, the Company reserves the right to change the terms of protection of personal data in accordance with the applicable legal framework.

Consequently, these privacy terms may be reviewed and updated at any time and without notice. Users of the website are kindly requested to check these terms at regular intervals for any changes, as the continued use of the site implies acceptance of any possible modifications.

The Company may collect user identification data from the web site using corresponding technologies such as cookies and / or Internet Protocol (IP) address tracking. Cookies are small text files that are stored on the hard drive of each visitor / user and do not gain any knowledge / information of any document or file from the visitor’s / user’s  computer. They are used to facilitate visitor / user access to the use of specific services and / or website pages for statistical purposes and in order to determine the areas that are useful or popular. These data may also include the type of browser used by the visitor / user, the type of computer, its operating system, Internet service providers and other information of this kind. This  means that the Visitor's course on the Company's website is recorded, but he / she remains anonymous. The above will aim to extract statistics regarding the total traffic of this site and not the registration of each unique Visitor.

In addition, the site's information system automatically collects information about the locations visited by the visitor / user and about the links to third-party websites that they may choose through the use of the site.

The visitor / user of the website can configure his browser program in such a way that he or she gets warned against the use of cookies in certain services or does not allow the acceptance of cookies in any way. In the event that the visitor / user of the specific services and pages does not wish to use cookies for his / her recognition, he / she may not have access to these services.

The Company collects visitors '/ users' personal information only when they voluntarily provide them for the purpose of providing to them the services available electronically. Personal information is the information that can be used to identify or communicate with a person and other information about that person. The personal information collected on the website is as follows:

 • Name and surname
 • Father and mother's name
 • Profession
 • Address and phone number
 • Phone and fax numbers (fax)
 • Email address

The Company will not sell or otherwise transmit or disclose personally identifiable information of the visitors / users of the website to third parties not related to it without the consent of the visitor / user, except for the application of relevant legal dictates and to the competent and only principles.
The Company may process part or all of the data sent by the visitors / users for statistical purposes and for the improvement of the services provided.

G. Subjects of Data

In any case, the visitor / user of our website has the right to access and object to the personal data concerning him / her that are processed. The visitor / user can contact the webmaster of the site via the appropriate contact form available or by sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , in order to cross the file's existence, correct it, change it or delete it.

The management and protection of the personal data of the visitor / user of the Company's website is governed by these Terms of Use and the provisions of Greek, European and International Law.

H. Applicable Law - Other Terms

This contract of use is governed by Greek law, and the courts for the interpretation of these terms and for the settlement of any dispute arising out of this contract of use are exclusively the courts of Athens. If any of the terms herein are found to be unlawful and therefore void or voidable, it ceases to be valid without in any way prejudicing the validity of the other terms.